ΠΟΛΙΤΙΚΗ COVID-19 - Oasis Apartments | Tolo Argolis
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COVID-19

Η ∆ιοίκηση του καταλύµατος στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, δηµιουργεί την παρούσα πολιτική που θα διέπει στο εξής όλες τις δραστηριότητες της έχοντας ως βασική επιδίωξη την επιστροφή των επισκεπτών του καταλύµατος στη βάση τους ασφαλών κι υγιών, όπως ακριβώς έφτασαν στο κατάλυµα, χωρίς παράλληλα να κινδυνεύσει ή να αισθάνεται απειλή στη διάρκεια της εργασίας του το προσωπικό που απασχολεί.

 

Βασική αρχή και δέσµευση της εταιρίας, αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού της, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών & προϊόντων στους πελάτες της, τα οποία είναι σύµφωνα µε τις δεδηλωµένες απαιτήσεις τους, µε τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η ίδια η εταιρία και µε τις κανονιστικές και νοµοθετικές απαιτήσεις.

 

Για να πετύχει τα ανωτέρω, η διοίκηση του καταλύµατος εναρµόνισε τη λειτουργία του µε κάθε νοµοθετική απαίτηση κι υγειονοµική πρόβλεψη και συγκεκριµένα:

 

  •  Εφαρµόζει όλα τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης της µετάδοσης του ιού στους χώρους της (αποστάσεις ασφαλείας, χρήση Μ.Α.Π., παροχή Μ.Α.Π σε προσωπικό κι επισκέπτες, απολυµάνσεις χώρων κι εξοπλισµού κτλ).
  • Λειτουργεί µε συνέπεια
  • Εκπαιδεύεται συστηµατικά κι εκπαιδεύει διαρκώς το σύνολο του προσωπικού της σε ότι αφορά τον COVID-19 (συµπτώµατα, τρόποι αποφυγής µετάδοσης, συµπεριφορά κι ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας κτλ).
  • Θέτει αυστηρά µέτρα ασφάλειας της υγείας και της ζωής των επισκεπτών και των εργαζοµένων.
  • Θέτει σε πρώτο πλάνο την πρόληψη
  • Μεριµνά κάθε στιγµή για την τεκµηρίωση της ασφάλειας του καταλύµατος
  • Εξασφάλισε την προβλεπόµενη πιστοποίηση «HEALTH FIRST»
  • ∆ιαχειρίζεται κατάλληλα κι εξασφαλίζει όλους τους απαραίτητους πόρους
  • Παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη την πιο επικαιροποιηµένη πληροφόρηση τόσο σχετικά µε τα µέτρα και τις καλές πρακτικές που ακολουθεί, όσο και µε όσα προβλέπονται να τηρηθούν από αυτά.

 

Προσδοκώντας τη συνεχή συµµόρφωση µε τα ανωτέρω, η εταιρία αναγνωρίζει και ανταµείβει την οµαδική εργασία καθώς και την ατοµική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.

 

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται κι αναθεωρείται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

 

Τολό,
Ιούνιος 2020

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ OASIS APARTMENTS ΣΤΟ ΤΟΛΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ